Fem nya hedersdoktorer utsedda inom teknik och naturvetenskap

Date: 20 september, 2017

Fem nya hedersdoktorer har utsetts vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. AbuBakr Bahaj, energiforskare, utses till teknologie hedersdoktor och till filosofie hedersdoktorer utses Henry Chapman, fysiker/biofysiker; Gene Likens, ekosystemforskare; Stefano Moretti, partikelfysiker; och Jean-Pierre Sauvage, kemist.

Den brittiske energiforskaren AbuBakr Bahaj, född 1952, är professor i hållbar energi vid University of Southampton, UK. Hans forskning rör bland annat förnybar energi och energieffektivisering, marin energi och energiförsörjning i utvecklingsländer. Bahaj har av UK:s Science Council utsetts till en av de 100 främsta forskarna i Storbritannien för sin förmåga att kombinera vetenskap och ingenjörskonst med en förståelse för lokalsamhällets behov och politiska beslutsprocesser. Professor Bahaj har under mer än 10 år mycket aktivt samarbetat med forskare vid Ångströmlaboratoriet och han har också varit gästprofessor vid Uppsala universitet.

Henry N. Chapman, född 1967, är professor i fysik vid universitetet i Hamburg, Tyskland. Han leder en avdelning vid centret för frielektronlaserforskning vid DESY, Hamburg, där algoritmer, instrument och metoder för röntgenavbildning utvecklas i samarbete med ledande materialforskare och strukturbiologer. Tillsammans med forskare från Uppsala universitet har Chapman genomfört nyskapande experiment där komplexa biologiska molekyler avbildats med ultrasnabba och extremt intensiva röntgenpulser från frielektronlasern. Samarbetet har skapat ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde, som samlar forskare inom olika discipliner, från biologi till kemi och fysik, för att utveckla nya metoder för atomär avbildning. Detta har resulterat i ett stort antal gemensamma publikationer.

Professor Gene Likens, född 1935, är en av grundarna till Cary Institute of Eco-systems Sciences, USA. Hans forskning har bland annat rört ekologi i skogs- och vattenmiljöer och han pekade tidigt på människans roll i miljöförändringar såsom försurning. Professor Likens har varit rådgivare på både delstats- och nationell nivå i USA kring dessa frågor och han har tilldelats National Medal of Science och Blue Planet Prize. Hans koppling till Uppsala universitet är stark, med bland annat en period som gästprofessor 2011-2013 under vilken hans brinnande engagemang för miljöfrågor inspirerade såväl seniora forskare som doktorander.

Stefano Moretti, född 1966, är professor i partikelfysikens fenomenologi vid University of Southampton, UK. Hans forskning rör fysik bortom standardmodellen, såsom supersymmetri. Sedan 2006 leder han NExT-institutet, som länkar samman teoretisk och experimentell forskning inom partikelfysik, särskilt i anslutning till CERN:s Large Hadron Collider. Professor Moretti har under bortåt 20 år regelbundet besökt Uppsala för samarbete med fakultetens grupp inom teoretisk högenergifysik resulterande i ett 30-tal forskningsartiklar. Morettis medverkan i seminarier och diskussioner har på ett mycket positivt sätt berikat högenergiforskningen inom Uppsala universitet.

Jean-Pierre Sauvage, född 1944, är professor vid Université de Strasbourg, Frankrike. Sauvage är oorganisk kemist, specialiserad på supramolekylär kemi. Han var en av pionjärerna inom artificiell fotosyntes under 1970- och 80-talet, och 2016 tilldelades han Nobelpriset i kemi för design och syntes av molekylära maskiner. Hans relation till fakulteten har sedan 20 år tillbaka varit varm och generös. Sauvage var ett viktigt stöd vid uppbyggnaden av det svenska konsortiet för artificiell fotosyntes (CAP) som förlades till Uppsala universitet 2006 och det vetenskapliga samarbetet har skett t.ex. genom forskarutbyten, gästföreläsningar och gemensamma publikationer.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu