Uppsala kommun stärker beredskapen med anledning av kriget i Ukraina 

Kategori:
Date: 20 april, 2022

Kriget i Ukraina och osäkerheten kring vad som kan hända härnäst väcker många frågor och även oro. Sakkunniga bedömer att Sverige i dagsläget inte står inför något omedelbart hot eller väpnat angrepp. Samtidigt behöver Sverige – såväl som Uppsala kommun – rusta sig inför det nya hotet och förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Vid kommunstyrelsens möte den 9 mars beslutades därför om inriktning för Uppsala kommuns agerande med anledning av kriget i Ukraina.

– Vi bevakar utvecklingen noga och följer ansvariga myndigheters anvisningar. I rådande läge behöver kommunen rusta upp och arbeta proaktivt med beredskap inom olika områden för att trygga Uppsalabornas säkerhet. Vi ska också bidra till att stötta Ukraina och sanktionera Ryssland så långt det går samt ha beredskap för att välkomna ukrainska flyktingar. Beslutet från kommunstyrelsen visar på en stark enighet i frågan, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun bedriver ett löpande arbete med att utveckla och stärka sin krisberedskap och förmåga till civilt försvar. Kommunen har därför inrättat ett beredskapskansli för att samordna kommunens arbete.

– I det här läget är samordning viktigt. Vi har nu gett ett uppdrag åt förvaltningar och bolag att samverka och samordna bland annat flyktingmottagande, cybersäkerhet och livsmedelsförsörjning, säger Mohammad Hassan (L) kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade idag enhälligt om tio punkter som ska stärka motståndskraften mot störningar, både inom den egna organisationen och i samverkan med andra aktörer.

– Den säkerhetspolitiska situationen befinner sig i ett annat läge och då är det viktigt att vi agerar också på kommunal nivå. Vi har idag enats om viktiga frågor för att stärka tryggheten för Uppsala kommuns verksamheter, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet 9 mars:

  1. att uppdra åt kommunledningskontoret attvidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden,
  2. att hemställa till övriga nämnder och bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoretgöra detsamma, 
  3. att särskiltuppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att Uppsala kommun ska ha ett lager av frystorkad mat motsvarande en veckas förbrukning inom kommunens verksamheter och för brukare i extern regi,  
  4. att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag vidta nödvändiga förberedelser för att kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges mottagande av ukrainska flyktingar, 
  5. att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag se över vilka affärsmässiga relationer Uppsala kommun har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt avsluta dem och ej inleda nya, 
  6. att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag se över Uppsala kommuns utbyten, samarbeten och engagemang vilka kan härledas till rysk eller belarusisk statsfinansiering, samt ej inleda nya, 
  7. att uppdra till kommunledningskontoret att se över vilka hjälpinsatser kommunen kan – inom ramen för det kommunala uppdraget – göra för att stödja Ukraina,  
  8. att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med förvaltningar och bolag initiera dialog med civilsamhället avseende hur samverkan kan stärkas för Uppsalas beredskap i mottagande av ukrainska flyktingar samt samordnade hjälpinsatser för att stödja Ukraina.  
  9. att uppdra till kommunledningskontoret att förbereda för att med kort varsel kunna avropa frivilliga resursgrupper (FRG) om behov uppstår. 
  10. att uppdra till kommunledningskontoret att ordna ytterligare utbildnings- och övningstillfällen i kris, beredskap och totalförsvar för kommunstyrelsen utifrån rådande och nya omständigheter 

angle-downcrossmenu