Uppsala Kommun

Luften i Uppsala blir bättre

En ny rapport visar att Uppsala kommuns åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna på Kungsgatan har haft effekt. Luften har blivit bättre.

År 2016 överskreds inte normerna för stora partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Det visar den årliga rapporten. Årsmedelvärdena har sjunkit de senaste sex åren och närmar sig riktvärdena som är definierade i det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Det finns miljökvalitetsnormer som gäller både års- och dygnsmedelvärden för stora och små partiklar.Den största utmaningen är att klara normerna för dygnsmedelvärdena. Förra året klarades normerna för dygnsmedelvärdena likväl som årsmedelvärdena.

– För bara några år sedan hotades Uppsala av böter för den dåliga luften på Kungsgatan. Nu har kommunens åtgärder med ökad cykling, framkomlighet för kollektivtrafik, dubbdäcksförbud och sopning gett goda resultat. Jag är glad att Uppsalaborna nu kan andas friskare luft, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för trafik och miljö.

Majoriteten av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för luft är genomförda eller pågående. Under 2016 tog Uppsala kommun bland annat fram en handlingsplan för ökad cykling och ett åtgärdsprogram antogs för att bli Sveriges bästa cykelstad år 2018. Dubbdäcksförbudet på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan kvarstår och arbetet för en förbättrad vägrenhållning fortsätter i enlighet med programmet.

Allmänheten kan ta del av kommunens mätningar av luftkvaliteten på uppsala.se: www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/luftkvalitet-i-uppsala/

Post Comment