Så ska Akademiska nå en ekonomi i balans

Date: 19 januari, 2020

2019 gjorde Akademiska sjukhuset ett underskott på 527 miljoner. För att nå balans i ekonomin till 2022 sjösätts nu ett omfattade åtgärdspaket med omedelbar verkan. Åtgärderna innebär minskande kostnader för hyrpersonal men också personalminskningar. Anställningsstopp införs för läkare, handläggare och administrativ personal. Kostnader för resor och utbildningar ska halveras och köpt vård ska ligga kvar på 2019 års nivå under hela perioden 2020-2022.

– Sjukhuset har stora ekonomiska utmaningar vilket kräver en kraftsamling. I nuläget läggs inga varsel, men totalt sett ska antalet årsarbetare minska under året genom till exempel minskning av hyrpersonal. Om detta inte räcker blir det aktuellt med ytterligare personalminskningar framöver, säger sjukhusdirektör Eric Wahlberg och fortsätter:

– Det viktigaste syftet med de sjukhusövergripande åtgärderna är att stoppa kostnadsutvecklingen och att få bättre kostnadskontroll. Därför införs en tydligare struktur för inrapportering och uppföljning av resultat. Tillgängligheten kommer sannolikt att påverkas, men trots åtstramningarna ska vi erbjuda patienterna en god vård.

Enligt ett tidigare beslut i sjukhusstyrelsen ska sjukhusets underskott minska från minus 527 miljoner i fjol till minus 204 miljoner i år. Det sjukhusdirektörsbeslut som togs 15 januari omfattar ett flertal åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, vilka sammanfattas nedan.

Totalt motsvarar de generella åtgärderna 260 miljoner kronor där den största posten är minskade kostnader för anställd och inhyrd personal (-180 mkr). Övriga är köpt vård, dvs vård som Akademiska sjukhuset köper av andra regioner, som under perioden 2020-2022 ligger kvar på 2019 års nivå (-25 mkr), medicinsk service (-10 mkr) och material (-45 mkr).

angle-downcrossmenu