Utökat samarbete med kommuner ska stärka stödet till personer med samsjuklighet

Date: 20 juni, 2022

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Enligt en ny kartläggning söker personer med samsjuklighet i stor utsträckning vård på olika akutmottagningar i länet.

Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd.

– Vår kartläggning 2021 visar att 53 procent av personerna med samsjuklighet i Enköping hade besökt akutmottagningen på Lasarettet i Enköping. I Tierp hade 30 procent av personerna med samsjuklighet sökt vård på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Vi blev själva förvånade över att det var så många akutbesök och har haft möten med mottagningarna för att se hur vi kan samverka bättre.

Detta visar på behovet av samsyn och gemensamma processer för mer samordnade insatser mellan Regionen och kommunerna i länet, säger Åsa Magnusson, biträdande verksamhetschef för beroende och neuropsykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Vård och behandling för personer med beroende är idag ett gemensamt ansvar för kommunerna och Regionen. Att ansvaret är uppdelat på många aktörer gör det ibland svårt att hitta lösningar som ger personerna rätt och samordnat stöd för sina behov.

Förra året startade psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ett projekt för att utveckla en gemensam vårdprocess för personer med beroende och samtidigt annan psykisk ohälsa eller somatiska sjukdomar.

Bland annat har en kartläggning genomförts av hur kommunerna, primärvården och specialistpsykiatrin uppfattar problemen. Data har samlats in och dialogmöten genomförts med alla vårdgivare för att försöka hitta en gemensam plattform att jobba vidare från.

– I samverkan med kommunerna har vi identifierat brister. Det finns en stark vilja hos alla deltagare att utveckla vården tillsammans och se hur vi kan komplettera varandra och samarbeta för att ge rätt vård och stöd.

Det finns ett stort intresse och önskemål om att lära sig mer om de uppdrag och förutsättningar som finns inom de olika verksamheterna, berättar Karin Lindersson, projektledare för samsjuklighetsprojektet inom specialistpsykiatrin, Akademiska sjukhuset

Efter sommaren startas två pilotprojekt tillsammans med Enköping och Tierps kommun för att ta fram en hållbar process för samverkan kring personer med samsjuklighet.

Enligt Karin Lindersson finns ett stort intresse nationellt för projektet där Uppsala ses som föregångare.

– Vi har fått många frågor från andra regioner eftersom vi har tagit oss an detta på ett strukturerat sätt med ett projekt som spänner från kartläggning till implementering. Samsjuklighetsutredningen, som lämnade sitt betänkande november 2021, föreslår just samordnade insatser för personer med samsjuklighet, avrundar hon.

angle-downcrossmenu