Torbjörns torg i Svartbäcken ska fräschas upp

Kategori:
Date: 25 augusti, 2017

Fler butiker, 140 lägenheter, underjordiskt parkeringsgarage. Det ingår i förslaget till nytt planarbete för kvarteret Sigbjörn och Torbjörns torg i Svartbäcken som plan- och byggnadsnämnden har fattat beslut om. Nämnden har också beslutat om att genomföra samråd så att allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

I den nya översiktsplanen som antogs i december 2016 är Torbjörns torg en viktig stadsdelsnod där butiker, kollektivtrafik och samhällsservice ska finnas samlat tillsammans med fler bostäder. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga både bostäder och nya, moderna butikslokaler vid torget. Översiktsplanen framhåller vikten av att skapa förutsättningar för handel och arbetsplatser inte bara i centrum och shoppinggallerior.

– När vi bygger stad är det mer än bostäder som behövs. Genom att bygga lokaler för butiker, service, kontor och industri skapar vi förutsättningar för fler arbetstillfällen. Torbjörns torg är en av alla stadsnoder som är viktiga länkar i detta, och därför behöver torget bli mer attraktivt och lättillgängligt, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Förslaget innebär att en av byggnaderna rivs och ersätts av en högre byggnad med max sex våningar. Bottenvåningen ska till största del utgöras av en livsmedelsbutik och andra butiker.

I nordöstra hörnet av torget, mot Svartbäcksgatan, föreslås nya samlingslokaler och en lokal för kampsport. Kollektivtrafiken blir mer lättillgänglig i och med att busshållsplatserna flyttas till en central del av torget.

För att ge större utrymme för gående och cyklister minskas antalet parkeringsplatser på torget och ersätts med några parkeringsplatser längs med Torbjörnsgatan. Det underjordiska garaget blir parkering för butiker, övriga verksamheter och de boende.

– Bebyggelsen i området har höga kulturhistoriska värden och därför anpassas höjden på nya hus efter torgets storlek och intilliggande hus. Siktlinjen längs Svartbäcksgatan mot domkyrkan ska inte heller beröras, betonar Erik Pelling.

För att göra det enkelt att röra sig på torget ska en koppling mellan Svartbäcksgatan och Idrottsgatan öppnas och återvinningsstationen flyttas till den södra sidan av livsmedelsbutiken.

Uppsala kommun har som mål att bygga 3000 bostäder om året och att skapa förutsättningar för 2000 arbetsplatser per år.

Det är ännu inte klart när samråd för Torbjörns torg och kvarteret Sigbjörn ska hållas.

angle-downcrossmenu