Arbetet med Svartbäcksgatan börjar i slutet av oktober

Kategori:
Date: 11 oktober, 2017

Uppsala kommun har beslutat att Svartbäcksgatan ska bli mer tillgänglig och få mer folkliv.Det är människor, inte bilar, som ska prioriteras på detrkering och centrala stråket. Trottoarerna ska breddas och det ges större plats för uteserveringar. Gatan ska även i fortsättningen vara enkelriktad för motortrafik mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan.

Beslut om investeringen fattades av gatu – och samhällsmiljönämnden den 14 juni och i slutet av oktober börjar själva arbetet. Målsättningen är att det ska vara klart till sommaren 2018.

– Vi vill ha en levande stadskärna där människor gärna vistas alla tider på dygnet. Svartbäcksgatan med sina fina gamla byggnader behöver bli mer tillgänglig för fler och få en välkomnande atmosfär där människan står i centrum, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

När förslaget till ombyggnad presenterades i våras, framfördes synpunkter som nu lett fram till att förslaget förändrats, framförallt så att uteserveringarna hamnar intill byggnadernas fasader istället för vid trottoarkanten mot körbanan.

Förslaget tar stor hänsyn till den historiska huvudgatan och ombyggnationen ska bevara intrycket av trottoar och gata med en liten höjdskillnad däremel­lan. Bredden på körbanan minskas till 5,5 meter från dagens 7 meter, och trottoarerna breddas för att skapa mer plats för människor att vistas på gatan.

Trottoarerna får en större gångyta närmast gatan och ett ledstråk för synskadade. Längs fasaderna ges plats för uteserve­ringar, blomsterurnor och soffor. Flera bänkar placeras ut så att man ska kunna sitta ner utan att behöva besöka ett kafé eller uteservering. För att ge gatan ett varmare intryck, blandas den nya asfalten med röd granit och trottoarerna får plattor i ljus betong.

Varutransporter och sopbilar ska även i fortsättningen kunna ta sig fram till fastigheterna längs gatan, men det kan bli aktuellt att tidsbegränsa den typen av trafik.

Under byggtiden kommer varutransporter, boende på sträckan, cykeltrafik och taxi kunna passera utan problem från S:t Olofgatan. Delar av sträcka kommer att stängas i perioder, vilket gör att biltrafik för allmänheten inte kan ske. Det kommer hela tiden vara möjligt att nå entréer till butiker och verksamheter längs sträckan. Gående och cyklister kan passera under hela byggtiden.

angle-downcrossmenu