Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Kategori:
Date: 27 september, 2017

Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker tillväxten steg för steg enligt en vanlig men kraftigt förenklad modell, men det kan lika gärna handla om en smärtsam och rörig process. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa. Det skriver Maria Tunberg i en avhandling från SLU.

Tillväxt ligger högt på den politiska agendan och sysselsätter människor från en rad yrken, från företagsledare, konsulter och riskkapitalister till politiska beslutsfattare och forskare. Växande företag skapar jobb, skatteintäkter och främjar innovation, och de är därför viktiga för samhällsekonomin. Samtidigt förblir nästan alla företag små, och för att ändra på detta investeras betydande resurser, i form av tid, pengar och kunskap, i tillväxtrelaterade aktiviteter.

– Faktum är dock att vi inte riktigt vet hur företag faktiskt växer, säger Maria Tunberg, som har skrivit en doktorsavhandling om tillväxt, med fokus på landsbygdsföretag.

I avhandlingen berättar hon att tillväxt vanligtvis avbildas som en “steg-för-steg-process”, där företaget oundvikligen växer så länge det förses med rätt resurser. Den som googlar efter bilder av tillväxt hittar uppåtriktade pilar, tydligt urskiljbara tillväxtstadier som följer på varandra, och växande små träd.

– Det är inte svårt att förstå varför dessa modeller och metaforer har spridits vitt och blivit allmänt accepterade. De är tydliga, lätta att förstå och komma ihåg, och de skildrar tillväxt som något positivt, förutsägbart och hanterbart, säger Maria Tunberg.

Samtidigt finns det inte mycket stöd för dessa bilder av tillväxt. Trots tusentals forskningsstudier har det visat sig svårt att förklara hur tillväxt egentligen fungerar och varför vissa företag växer medan andra inte gör det. Allt fler forskare efterfrågar därför nya perspektiv på tillväxt.

Grunden i Maria Tunbergs avhandling är en femårig fallstudie av ett litet växande företag där en rad projekt med tillväxtpotential pågick samtidigt. Några projekt följde planen men de flesta tog en oväntad riktning och utvecklades till något helt annat, avstannade, eller till och med avslutades.

– Eftersom tillväxt i det här företaget inte passar in i de linjära stegmodellerna var det en bra bas för en diskussion om alternativa uppfattningar om hur företag växer, säger Maria Tunberg.

Avhandlingen visar att tillväxt är ett mångfacetterat fenomen som kan uppfattas och upplevas på en rad olika sätt. Den tar också upp den teoretiska och filosofiska grunden för begreppet tillväxt.

I en delstudie ligger fokus på händelserna som föregår själva tillväxten, så kallade triggerpunkter. Maria Tunberg visar att dessa triggerpunkter uppstår i informella vardagliga samtal och att de är beroende av sitt sammanhang. Flera triggerpunkter kan även pågå samtidigt inom ett och samma företag.

Syftet med avhandlingen är inte att ge förslag eller rekommendationer, utan att skapa en välgrundad utgångspunkt från vilken vi kan föra kunskapen om hur företag växer framåt. Två saker vill Maria Tunberg dock lyfta fram särskilt:

– Det första är att linjära och stegvisa modeller, eller växande små träd, bara är två av många sätt att förstå tillväxtprocessen. Faktum är att tillväxt också kan vara en smärtsam och rörig process som sträcker sig långt utanför företaget.

– Det andra är att tillväxtprocessen inte lämpar sig för en generell modell. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa. Och beslutsfattare bör undvika att införa åtgärder och regler som hindrar företagens unika tillväxtprocess, snarare än att utforma politik för en universell tillväxtväg.

angle-downcrossmenu