Könsskillnader inom socialpsykiatrin ska motverkas

Kategori:
Date: 27 april, 2017

Omsorgsnämnden har genomfört sin första jämställdhetsanalys. Den gäller området socialpsykiatri och presenterades på nämndens sammanträde 26 april. Analysen visar att det finns en skillnad mellan män och kvinnor när det gäller stödet de får. Det finns också viss skillnad i vilka frågor som ställs vid biståndsutredningen. Nu ska nämnden vidta åtgärder för att säkerställa mer likvärdiga förutsättningar till stöd.

Omsorgsnämnden har låtit genomföra en jämställdhetsanalys inom området socialpsykiatri. Analysen innehåller två delar. Dels en kartläggning av könsfördelningen av dem som har någon av stödinsatserna boendestöd respektive olika boendeformer. Dels en studie av innehållet i tjugo avidentifierade biståndsutredningar, tio för män och tio för kvinnor.

Resultatet av analysens första del visar att det är vanligare att kvinnor med psykisk funktionsnedsättning får stöd i sitt ordinarie boende och att män oftare får stöd i olika boendeformer. Detta samband visar också i nationell statistik.

Resultatet av studien av biståndsutredningar visar på viss skillnad i mäns och kvinnors utredningar. Det gäller bland annat beskrivning av personernas syn på framtida sysselsättning. Den finns med i åtta av tio utredningar för kvinnorna och i tre av tio utredningar gällande män. Det går även att se skillnader i beskrivningar av mål och syfte med stödinsatser.

– Detta är den första jämställdhetsanalys som omsorgsnämnden låtit göra. Sådana analyser är till stor nytta för oss för att öka vår medvetenhet i dessa frågor. Det hjälper oss i att säkerställa en rättssäker biståndsbedömning, och ger också underlag till att fundera på det ekonomiska perspektivet. Analysen inom socialpsykiatrin visar ju på att andelen kvinnor som har någon av de undersökta insatserna är 48 procent, men sett till kostnaden för dessa insatser går bara 39 procent till kvinnorna, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningen kommer nu att arbeta fram olika åtgärder för att säkerställa mer likvärdiga förutsättningar till stöd. Det handlar om vilka frågor som ställs i biståndsutredningen, tydligare och mer konkreta mål för stödet och andra verktyg vid biståndsbedömning.

Förklaringar av begrepp

Biståndsutredning: den utredning av en persons behov som ligger till grund för beslut om olika insatser.

Boendestöd: en stödform för personer med psykisk funktionsnedsättning för att själv klara sitt vardagsliv, i och utanför den egna bostaden.

Boendeformer: till exempel bostad med särskild service (enligt LSS eller SoL), HVB (hem för vård och boende) och korttidsboende.

angle-downcrossmenu