Regeringen har beslutat att tio större investeringsobjekt får byggstartas

Kategori:
Date: 20 januari, 2024

Regeringen har beslutat att tio större investeringsobjekt får byggstartas 2024–2026 och att två objekt får förberedas för byggstart 2027–2029. Regeringen har också gett Trafikverket i uppdrag att minska kostnaderna för några objekt och återkomma med nya bedömningar om kostnader och lämplig byggstartsperiod.

– Regeringens beslut om innebär att Trafikverket nu får klartecken att byggstarta flera viktiga projekt som kommer öka kapaciteten och robustheten i transportsystemet

Trafikverket har på regeringens uppdrag föreslagit vilka nya objekt som de bedömer bör få byggstartas 2024–2026 samt vilka objekt som bör få förberedas för byggstart 2027–2029.

Tio av objekten anses tillräckligt säkra i fråga om nytta, kostnader och genomförande för att få byggstartas 2024–2026. Regeringens beslut innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.

Regeringen bedömer även att två objekt är tillräckligt långt gångna i fråga om förberedelser för att få förberedas för byggstart 2027–2029.

För tre av de objekt som Trafikverket har föreslagit anser dock regeringen att kostnadsökningarna föranleder en översyn av kostnaderna. Trafikverket får i uppdrag att se över och minska kostnaderna för dessa tre objekt och återkomma snarast möjligt med en ny kostnadsbedömning och förnyad bedömning om byggstart för respektive objekt, dock senast den 26 april 2024.

För tre objekt är förutsättningarna ännu inte helt klara eftersom nödvändiga väg-respektive järnvägsplaner ännu inte har vunnit laga kraft. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att återkomma så snart planerna har fastställts.

– Såväl god kostnadskontroll som god framdrift är viktig för både kostnadseffektivitet och för att byggprojekten färdigställs och öppnas för trafik så snart som möjligt. Regeringen har därför för avsikt att skyndsamt bereda frågan om förslag till byggstarter när förnyade underlag har inkommit till Regeringskansliet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I Uppsala

Trafikverket får byggstarta följande objekt år 2024–2026: Plankorsningar.

angle-downcrossmenu