Diamyd Medical med samarbetspartners tilldelas 40 miljoner kronor i VINNOVA-finansiering för förebyggande av autoimmuna sjukdomar

Kategori:
Date: 23 september, 2021

VINNOVA ger 40 miljoner SEK i finansiering för en innovationsmiljö inom hållbar precisionshälsa som kommer att ledas av Diamyd Medical. Projektet syftar till att utveckla och utvärdera nya algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI) för förebyggande precisionsmedicinska behandlingar mot typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar.

Innovationsmiljön innefattar även Mainly AI AB, Lunds universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Nationella diabetesregistret och stiftelsen Leading Healthcare. Diamyd Medicals del av det femåriga anslaget uppgår till cirka 18 miljoner SEK.

– Det här är ett otroligt spännande och potentiellt banbrytande projekt inom typ 1-diabetes och autoimmuna sjukdomar

Vi vet att den autoimmuna attacken på kroppens insulinproducerande celler börjar åratal innan patienten diagnostiseras med typ 1-diabetes – och vi vet att vi har stor möjlighet att förändra sjukdomsförloppet med bland annat diabetesvaccinet Diamyd®. Om vi kan utveckla nya algoritmer som mer exakt kan förutspå vem som kommer att insjukna och när i tiden insjuknadet beräknas ske, har vi möjlighet att göra förebyggande sjukvård ner på individnivå till verklighet.

Innovationsmiljön ASSET (AI for Sustainable Prevention of Autoimmunity in the Society) kommer att utveckla och utvärdera nya algoritmer baserade på AI för att kunna bedöma den individuella risken att insjukna i typ 1-diabetes.

Data som ska användas kommer från kohortstudien TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young), från Diamyd Medicals kliniska studier med Diamyd® samt från Nationella diabetesregistret. Även andra autoimmuna sjukdomar som är starkt kopplade till typ 1-diabetes, specifikt celiaki (glutenintolerans) och autoimmun tyreoidit (inflammatorisk sjukdom i sköldkörteln), kommer att undersökas.

Prediktionsalgoritmen kommer att utvärderas i två mindre preventionsstudier där individer med hög risk för typ 1-diabetes kommer att behandlas förebyggande med diabetesvaccinet Diamyd®.

Parallellt kommer ASSET att studera hälso- och sjukvårdens organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för att tillämpa de föreslagna precisionshälsolösningarna i det svenska sjukvårdssystemet.

Målsättningen är att proaktivt hantera hinder som kan sakta ner implementering och spridning av innovationerna i hälso- och sjukvårdssystemet.

Om MainlyAI
MainlyAI är ett forsknings- och teknikbaserat företag som erbjuder nya AI-metoder för prediktioner, kunskapsextraktion, bevakning av relevanta prestandaindikatorer och beslutsstöd. Företaget har varit framgångsrikt med att tillämpa toppmoderna metoder för sekretessbevarande data- och kunskapsutbyte för att påskynda införandet av AI-teknik inom industrier. Tillvägagångssättet för MainlyAI är centrerat kring en plattform som en tjänst med ett API som tillhandahåller en kunskapsdatabas med data och insikter, och tjänster som förenklar tillgång till data/insikt och användning av AI -teknik för företag.

Om Lunds Universitet
Lunds Universitet grundades 1666 och rankas bland världens 100 bästa universitet. Universitetet har cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 anställda i Lund, Helsingborg och Malmö. Det unika disciplinområdet uppmuntrar gränsöverskridande samarbete både inom akademin och med samhället i stort, vilket skapar bra förutsättningar för vetenskapliga framsteg och innovationer. Universitetet har en tydlig internationell profil med partneruniversitet i närmare 70 länder. Forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) på Lunds universitet i Malmö är ett ledande centrum för biomedicinsk forskning inom Skånes universitetssjukhus. Center for Autoimmunity and prevention har forskningsprojekt skräddarsydda för forskare som initierat prekliniska och kliniska studier av typ 1-diabetes, celiaki, autoimmun sköldkörtelsjukdom och narkolepsi.

Om Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset (SUH) är ett av Sveriges största universitetssjukhus med koppling till flertalet områden inom utbildning och forskning. SUH fungerar som länssjukhus för invånarna i Göteborgsregionen samt är en motor för sjukvård och medicinsk utveckling i Västra Götalandsregionen. Barndiabetesmottagningen på SUH är ett så kallat EU/SWEET -referenscentrum med en dokumenterat hög vårdstandard. Antalet patienter är det näst största i Sverige med mer än 550 patienter som regelbundet besöker kliniken. Diabetesforskningen är inriktad på kliniska ingrepp vid behandling av diabetes, särskilt tidigt i barnets sjukdom, och på tidig upptäckt av komplikationer. Det kliniska teamet för pediatrisk diabetes är starkt involverat i regional, nationell och internationell utveckling av riktlinjer och struktur för pediatrisk diabetesvård.

Om det Svenska diabetesregistret
Det svenska diabetesregistret (NDR) inrättades 1996 med ett övergripande syfte att minska sjuklighet och dödlighet, samt att maximera kostnadseffektiviteten av diabetesvården. Det är det största diabetesregistret i världen. NDR är ett instrument för att underlätta sådan uppföljning och för att sprida upptäkter på ett tillgängligt, öppet, jämförbart och tidseffektivt sätt.

Registret är både en reusultatbank och ett utbildningsverktyg för att förbättra lokala kvalitetsbedömningar. Registret möjliggör fokus på nationella kvalitetsindikatorer samtidigt som man följer olika processåtgärder som är viktiga på lokal nivå. NDR främjar och underlättar också patienters inflytande och deltagande i deras vård och behandling.

Om stiftelsen Leading Healthcare Foundation
Siftelsen Leading Health Care (LHC) är en oberoende akademisk tankesmedja som arbetar för att främja dialogen om hur systemen för hälsa, vård och omsorg kan förbättras. LHC bedriver forskning och sprider kunskap som är relevant för organisering, styrning, ledning och omvandling av hälsosektorn. LHC har ett brett akademiskt nätverk och ett aktivt partnernätverk som för närvarande består av ett 30-tal organisationer.

Tillsammans med partners genomför LHC forskningsprojekt, seminarier och workshops om utmaningar och möjligheter inom hälso- och sjukvården. LHC vill tillhandahålla en arena där olika organisationer och intressen kan komma samman och utbyta åsikter med ett gemensamt mål i åtanke: att skapa värde för patienter och för samhället.

Sedan 2009 har LHC varit en oberoende och ideell stiftelse. LHC finansieras främst genom uppdragsforskning samt årliga bidrag från partnerorganisationerna.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader.

Förberedelser för en bekräftande fas III-studie i USA och Europa pågår för att börja rekrytera patienter senare under 2021. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker.

En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

angle-downcrossmenu