Nätjournal värdefull för patienter

Date: 7 november, 2018

Patienter ställer sig mycket positiva till att kunna läsa sin journal på nätet och de möjligheter som denna resurs ger. Det visar en omfattande nationell enkätstudie som letts från Uppsala universitet. Resultaten är speciellt intressanta mot bakgrund av den omfattande kritik som tjänsten fått från vårdpersonal, och den oro som förändringen mött vid införandet.

År 2012 öppnades möjligheten för alla invånare i Uppsala läns landsting (nu Region Uppsala) att logga in och läsa sin egen journal via nätet. Övriga landsting har därefter successivt anslutit sig till tjänsten, Journalen, som nås via www.1177.se, Vårdguiden, innehåller förutom anteckningar från vårdbesök även uppgifter om till exempel vaccinationer, remisser, diagnoser och provresultat.

Införandet av Journalen var kontroversiellt. Vårdpersonalen oroade sig för att patienterna skulle fara illa, oroa sig i onödan och att tjänsten skulle innebära mer arbete för personalen.

Efter fem år med Journalen, under sommaren 2017, påbörjades en omfattande enkätstudie som fokuserade på patienternas uppfattning om och användning av nätjournalen och dess funktioner. Enkätstudien drivs av forskare från det nationella forskningskonsortiet Dome, vars mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal via nätet och andra e-hälsotjänster. Forskare från Högskolan i Skövde, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Örebro universitet deltar i studien, som drivs av doktor Jonas Moll från forskargruppen Hälsa, teknik och organisation, HTO, på Uppsala universitet. Detta är den första stora nationella uppföljningsstudien kring effekterna av Journalen för patienter i Sverige.

Nu publiceras de första resultaten i en tidskriftsartikel, som fokuserar på attityder, användning och informationsbehov. Mer än 2 500 patienter har svarat på enkäten och nyckelresultaten visar att:

  • tillgång till provresultat är den viktigaste funktionen för patienter
  • patienter använder främst internetjournalen för att få en översikt över sin hälsa och kontakt med vården, samt för att följa upp efter besök
  • patienterna är mycket positiva till journalen som reform och de möjligheter som systemet ger
  • patienter vill ha tillgång till information i journalen inom ett dygn efter besök/provtagning

Den publicerade artikeln är den första i en rad tidskriftsartiklar om patientenkäten som forskargruppen jobbar med. Näst på tur är artiklar som fokuserar på vissa patientgrupper, samt en artikel som kontrasterar vårdpersonalens oro med patienternas upplevelse. Forskargruppens fortsatta arbete kan bland annat följas på Twitter (@DOME_co) samt på t ex HTO-gruppens blogg: https://www.htogroup.org/

Moll, J., et al (2018). Patients’ Experiences of Accessing Their Electronic Health Records: National Patient Survey in Sweden. Journal of Medical Internet Research 2018;20(11):e278. https://www.jmir.org/2018/11/e278.

För mer information:

Jonas Moll, post doc, institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet
Epost: jonas.moll@it.uu.se, Twitter: @Jonas_Moll Blogg: https://molljonas.wordpress.com/

Åsa Cajander, professor, institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet,
Epost: asa.cajander@it.uu.se, Mobil: 070-425 07 86 Twitter: @AsaC

Mer om Dome https://domeprojekt.wordpress.com/

angle-downcrossmenu