Återskapande av våtmarker i Hågadalen ska gynna biologisk mångfald

Kategori:
Date: 2 oktober, 2022

Hågadalen bestod ursprungligen av våtmarker som under historiens gång dikats ur. Nu ska våtmarkerna återskapas. Vinsterna blir ökad biologisk mångfald, bättre vattenkvalitet i ån och ytterligare förbättrat friluftsliv. Arbetet påbörjas under 2023.

Historiskt bestod Hågadalen av våtmarker som med tiden dikats ut för att ge plats åt åker- och betesmarker. Våtmarkerna fungerade som buffertzoner för att förhindra utsläpp av näringsämnen ut i Hågaån och Ekoln, men vattnet var också livsmiljöer för många olika djur och insekter. Nu ska våtmarkerna återskapas.

– Detta är en mycket efterlängtad åtgärd som kommer öka artrikedomen bland växter och djur samtidigt som vi stärker upplevelsevärdet i den redan så omtyckta Hågadalen. Små åtgärder som kommer få stor positiv inverkan

Förstudie med förslag

Beslutet att återskapa våtmarkerna har tagits av gatu- och samhällsmiljönämnden. Dessförinnan har en förstudie gjorts, med förslag på åtgärder. Bland annat att några av de diken som finns idag ska dämmas och i vissa fall utvidgas för att skapa mer stillastående vatten.

– Hågaåns dalgång har stora värden för den biologiska mångfalden. Ett flertal arter behöver vatten för sin överlevnad och genom att skapa bättre förutsättningar för stående vatten kommer vi att ge dem bättre förutsättningar, säger Christoffer Hallbäck, vattensamordnare, Uppsala kommun.

Våtmarkerna väntas även öka naturvärdet i det populära området ytterligare. Tanken är att anläggningsarbetet ska göras under 2023–2024. Under tiden kommer ett område längs skogskanten mot Nåsten att stängas av. Men vandrare, löpare och cyklister kommer under tiden att kunna röra sig på gångstråken närmare Hågaån.

angle-downcrossmenu