Krislägesavtalet aktiveras i Region Uppsala

Date: 1 januari, 2021

SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

I Region Uppsala föreligger för närvarande ett mycket ansträngt läge i hälso- och sjukvården till följd av covid-19. Region Uppsala begär aktivering av krislägesavtalet för undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär- och intensivvård på Akademiska sjukhuset.

– Region Uppsala har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

– Krislägesavtalet innebär att arbetsskyldigheten är vidare och att det går att ta ut mer arbetstid under en period. Belastningen på medarbetarna kommer att öka och som kompensation är ersättningsnivåerna högre, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och i Sobonas föreningsstyrelse.

Det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka, och dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de här tuffa förutsättningarna. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Fakta

Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
Anpassade regler för dygns- och veckovila.
Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

angle-downcrossmenu