Region Uppsala / Landstinget Uppsala Län

Dags att lämna synpunkter på Region Uppsalas cykelstrategi

Dags att lämna synpunkter på Region Uppsalas cykelstrategi

I oktober ska den regionala utvecklingsnämnden ta beslut om regional cykelstrategi. Cykelstrategin gäller för gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet (för det kommunala vägnätet gäller andra regler), och används bland annat för att slå fast vilka nya cykelvägar som ska prioriteras.

Cykelstrategin bygger på tre tydliga mål. År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel-kollektivtrafik fördubblas jämfört med 2016. År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel öka med tio procentenheter jämfört med 2016. Samt: år 2030 ska antalet omkomna och svårt skadade cyklister halveras jämfört med 2017.

– Når vi dessa mål blir vi landets främsta cykelregion, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Till dessa mål kopplas så strategier och insatsområden. Här finns konkreta åtgärder att genomföra, så som att förbättra cykelparkeringar kring prioriterade bytespunkter där cyklister kan byta till kollektivtrafik, eller att genomföra informationsinsatser för ett ökat hjälmanvändande.

– Ett ökat användande av cykeln som färdmedel innebär stora vinster både för miljön och för folkhälsan. Därför är den regionala cykelstrategin så viktig, och att det kommer in synpunkter på vår remissversion av strategin, säger Jenny Lundström (MP).

Exakt vilka gång- och cykelvägar som ska prioriteras blir sedan en fråga för länstransportplanen, som skickas ut på remiss i juni. Sedan tidigare är dock klart att sträckan Heby – Morgongåva får en ny gång- och cykelväg i juni 2017, och en likartad satsning är på gång för sträckan Uppsala – Björklinge, längs med gamla E4:an.

Post Comment