Högst elnätsavgifter i kommuner med Vattenfall som leverantör i Uppsala län

Kategori:
Date: 18 maj, 2017

Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i Uppsala län och lägst avgift har Enköping och Håbo. Elnätsavgiften är 55 procent dyrare i kommuner som till exempel Uppsala och Knivsta jämfört med Enköping och Håbo. Elnätsavgifterna i hela Uppsala län har i genomsnitt ökat med 8,2 procent sedan 2016. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker det inte. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna i genomsnitt för riket ökat med nästan 25 procent i genomsnitt. I Uppsala län är ökningen 29,7 procent under motsvarande period.

Under de senaste fem åren har konsumentprisindex, KPI, ökat med 1,6 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen i landet är mer än 15 gånger högre än KPI. De nu gällande intäktsramarna för elnätsföretagen har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei för perioden 2016-2019.

– Regeringen måste säkerställa att den högsta tillåtna avkastningen blir lägre och att den inte blir föremål för domstolsprövning, vilket i praktiken sätter regelverket ur spel. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna fortsätter år efter år, säger Jennie Wiederholm.

Domstolsprocesserna kring den högsta tillåtna avkastningen handlar om mycket stora ekonomiska värden för energiföretagen och den komplicerade bedömningen kräver expertkunskap.

– Oberoende ekonomiska experter borde vara med vid bedömningen i domstolsprocesserna. Ei har begärt just detta men domstolen har avslagit den begäran. Om det finns juridiska skäl till att domstolen inte får tillgång till oberoende ekonomisk expertis anser vi att regelverket bör ses över, säger Jennie Wiederholm.

Fakta:

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation).
För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas.
Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu