Sjuksköterskor får en mer flexibel arbetstidsmodell

Date: 31 mars, 2020

Sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset, som arbetar inom verksamheter där det krävs jämn bemanning dygnet runt, får en ny arbetstidsmodell. Det står klart efter att ett nytt avtal slutits med Vårdförbundet lokalt.

– Våra medarbetare och chefer har fått tycka till om de tidigare arbetstidsmodellerna. Vi har lyssnat på våra medarbetare och i samarbete med ansvariga chefer tagit fram denna nya modell som bättre motsvarar behoven inom verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt, säger HR-direktör Anna Wadenhov.

I november inleddes förhandlingar med Vårdförbundet som nu är i hamn. Det nya lokala avtalet innebär att en ny poängmodell införs fr.o.m. slutet av augusti. Modellen innebär lite förenklat att alla pass värderas utifrån hur svåra de är att bemanna. Detta ska öka flexibiliteten och ge medarbetare inom verksamheter som är igång 24/7 möjlighet till återhämtning.

En fördel med den nya arbetstidsmodellen är enligt Anna Wadenhov ökad flexibilitet för både verksamhet och medarbetare samt ökad möjlighet till återhämtning. Det ska löna sig att arbeta nätter och helger. Att medarbetarna själva uttryckt önskemål om en poängmodell bedöms kunna göra det lättare både att behålla och attrahera nya medarbetare.

– Det är oerhört roligt att vi äntligen har de nya arbetstidsmodellerna på plats! Nu är förhoppningen att våra sjuksköterskor får den återhämtning de behöver mellan passen, att ersättningen möter deras önskemål samt att det ska löna sig att ta extra pass. Jag ser det som att vi nu har en ny variant av den eftertraktade poängmodellen som våra sjuksköterskor har efterfrågat för att komma tillbaka till Akademiska, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L) och ordförande i sjukhusstyrelsen.

Enligt Kristina Lundmark, ordförande i Vårdförbundet Uppsala, har förhandlingarna präglats av ett gott klimat. Hon betonar vikten av inspel från förtroendevalda på berörda avdelningar.

– Med denna nya, mer flexibla arbetstidsmodell sätter vi fokus på återhämtning och möjlighet att styra arbetstidsförläggningen. I avtalet betonas chefernas mandat och möjlighet att leda och fördela arbetet. Samtidigt tydliggörs arbetsgivarens huvudansvar för arbetsmiljön när det gäller schemaläggning, men också att det ska planeras tillsammans med medlemmarna. Schemaläggning är ett gemensamt åtagande som utgår från verksamhetens behov, säger Kristina Lundmark.

För cirka två år sedan infördes de så kallade Akademiskamodellerna, som bland annat syftade till att anpassa bemanningen utifrån olika verksamheters behov och öka möjligheterna till återhämtning för sjuksköterskor som roterar dag/kväll/natt. Tanken var också att fler skulle få ta del av arbetstidsmodeller samtidigt som antalet modeller skulle minska på sjukhuset.

Under utvärderingen hösten 2018 påtalade både chefer och medarbetare behov av förändringar, framförallt inom Akademiskamodell 1 som används inom verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt. Modellen ansågs inte tillräckligt flexibel och saknade tillräckligt med incitament i form av arbetstidsförkortning för dem som arbetar mycket nätter och tar många helgpass.

I nästa steg kommer förhandlingar att inledas med Kommunal lokalt där man ser över möjligheten att införa en liknande poängmodell för undersköterskor.

FAKTA: Ny poängbaserad arbetstidsmodell för sjuksköterskor på Akademiska

  • Omfattar sjuksköterskor som arbetar i verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt
  • Införs från och med slutet av augusti 2020.
  • Innebär att alla pass värderas utifrån hur svåra de är att bemanna.
  • Ger ökad flexibilitet för såväl medarbetare som verksamheten.
  • Ger medarbetare ökad möjlighet till återhämtning.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu