Akademiska sjukhuset försämrar sin ekonomiska prognos

Date: 15 november, 2017

Akademiska sjukhusets månadsrapport för januari-oktober 2017 visar ett prognostiserat årsresultat på minus 150 miljoner kronor. Det är en försämring med 125 miljoner kronor i förhållande till föregående månad. Förklaringen är till stor del system- och registreringsfel vilket medfört felaktig fakturering till sjukhusets kunder som nu rättas. Händelsen ska ses som en engångshändelse och bedöms inte påverka kommande budgetår.

Under 2017 har kunder noterat en onormal kostnadsutveckling som inte har kunnat förklaras på ett rimligt sätt. Fördjupad genomgång har visat på ett registreringsfel och ett underliggande systemfel som påverkat faktureringen felaktigt.

Felet har lett till att vårdgivare, som remitterat patienter till Uppsala, fakturerats felaktiga belopp för vård som nu återbetalas kunderna. Totalt innebär det en prognoseffekt på minus 125 miljoner kronor.

– Det är viktigt för sjukhuset att vara öppna med det som hänt och återbetala så snabbt som möjligt för att säkerställa kundernas förtroende. Vi har vidtagit åtgärder för att undvika en upprepning. Både arbetsorganisation och rutiner har förstärkts och blivit tydliggjorda, säger ekonomidirektör Bo Strömquist.

Sjukhuset har dessutom under hösten 2017 noterat ökade kapacitetsproblem vilket i nuläget påverkar sjukhuset förmåga att leverera sjukvård till våra kunder. Dessa problem uppskattas påverka intäkterna 2017 med motsvarande drygt 25 miljoner kronor.

– Vår analys visar att sjukhuset inte når det ekonomiska målet 2017. Bedömningen är att 2018 inte påverkas av händelserna. En fördjupad analys pågår, säger Bo Strömquist.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu