Uppsala Universitet

Ny modell för utvärdering och utveckling av Uppsala universitets utbildningar

Rektor har idag beslutat om en ny modell för utvärdering av utbildning som ska användas inom Uppsala universitet för att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten på utbildningarna. Ambitionen är att modellen ska stimulera lärare och studenter att skapa en utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet.

– Det är bra att Uppsala universitet nu inför ett både sammanhållet och lokalt förankrat system för systematisk utbildningsutvärdering. Naturligtvis har det redan tidigare genomförts rader av goda insatser för att säkra och utveckla utbildningskvalitet runt om på universitetet, men med detta system höjer vi ambitionsnivån och ökar systematiken, säger prorektor Anders Malmberg.

I Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, som arbetats fram under ledning av vicerektor Torsten Svensson, åläggs fakulteter och vetenskapsområden ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingarna. I modellen blir utvärderingarna, som sker vart sjätte år, en integrerad del av det löpande kvalitetsarbetet och de årliga uppföljningar av utbildningarna som ska göras.

Modellen bygger på såväl extern som intern granskning av kolleger. Extern granskning tillförsäkrar att universitetets utbildningar underställs oberoende granskning och kan relateras till motsvarande utbildningar vid andra lärosäten. Den interna granskningen av en kollega från annan fakultet/område bidrar till att ifrågasätta det för givet tagna inom ett ämnesområde och ökar kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom universitetet. I utvärderingsarbetet deltar såväl lärare som studenter och doktorander.

Uppsala universitets modell innebär bland annat att utbildningsutvärderingen är decentraliserad och bygger på det löpande kvalitetsarbetet av lärare, forskare och studenter, utgår från ett forskande förhållningssätt till utvärdering där extern kritisk granskning och kollegiala arbetsformer är en självklarhet och att utvärderingen är kvalitetsdrivande.

I modellen slår man fast att utvärderingen av alla utbildningar ska täcka in:

– att undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet

– att undervisningen sätter studenters/doktoranders lärande i centrum
– att målen examineras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt och att progression säkerställs
– att verksamma i utbildningen har aktuell ämnesmässig och högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk kompetens samt att lärarkapaciteten är tillräcklig
– att internationalisering och internationella perspektiv liksom hållbarhetsperspektiv främjas
– att jämställdhetsperspektiv integreras i utbildningen
– att utbildningen svarar mot individers och samhällets behov av bildning och professionell kunskap och förbereder studenterna för ett framtida arbetsliv
– att studenterna/doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen
– att en för alla studenter/doktorander tillgänglig och ändamålsenlig studiemiljö föreligger
– att kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen genomförs

Arbetsgruppens uppdrag har sin utgångspunkt i ett tidigare projekt vid Uppsala universitet – Kreativ utbildningsutveckling (KRUUT) – där en internationell panel föreslog att Uppsala universitet skulle göra egna systematiska utvärderingar av utbildning, så kallade ”curriculum reviews”

Den nya modellen passar in i det nya nationella kvalitetssäkringssystemet som tagits fram av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och som innebär att lärosätena själva tar ansvar för att låta utvärdera sina utbildningar.

UKÄ:s roll kommer nu att bli att granska lärosätenas egna system för kvalitetssäkring. Fokus ligger på att granska hur väl lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt säkrar och utvecklar utbildningarna. UKÄ kommer dock att göra vissa direkta utbildningsutvärderingar av lärosätenas utbildningar – t ex utvalda delar av forskarutbildningen och delar av lärarutbildningen. De utbildningar som UKÄ utvärderar kommer att undantas från Uppsala universitets egna utvärderingar.

Uppsala universitet – pressmeddelanden

Post Comment