Nyheter

Uppsala Universitet: Professor anmäld till Statens ansvarsnämnd

I torsdagens Kalla fakta i tv 4 granskades en händelse 2003 där forskare från Uppsala universitet var inblandade. I programmet hävdades att Uppsala universitet försökt påverka polisen att inte utreda händelsen vidare.


Det är helt klart att ingen från ledning eller juridiska avdelningen på något sätt försökt påverka polisens arbete. Det är dessutom orimligt att tro att polisen skulle låta sig påverkas i sitt arbete på det sätt som antyds i programmet.

År 2003 inkom till Östhammarspolisen en anmälan om att gäster vid Gimo herrgård uppträtt tveksamt. Polisen inledde en förberedande spaning, men valde att inte gå vidare med ärendet.

Samtidigt pågick inom universitetet en internrevision av den aktuella professorns räkenskaper. Utöver några felaktigheter gällande reseersättning, som genast rättades till, hittades inga oegentligheter. Vistelsen i Gimo var av privat karaktär och betalades med privata medel. Det fanns vid den tidpunkten ingen anledning att tro att de uppgifter som kommit fram vid revisorns genomgång, och i samtal med den berörde professorn, skulle vara missvisande.

Våren 2006 kontaktades universitetet av en journalist från tv 4 som hade frågor kring ett projekt som leddes av den berörda professorn, med finansiellt stöd av Svenska Institutet. Journalisten kom också med nya uppgifter som ledde till att ärendet åter togs upp till granskning på universitetet. Det visade sig bland annat att knappt 15 000 kronor har betalats med projektmedel för flygresor och hotellkostnader för studenter utan relevans för projektet. Den 9 maj beslutade därför rektor att lämna in en anmälan till Statens ansvarsnämnd som nu utreder saken vidare.

Universitetsledningen ser mycket allvarligt på professorns agerande och avvaktar nu ansvarsnämndens ställningstagande.

Post Comment