Uppsala Kommun

Rådslag ska göra Uppsala äldrevänligare

Måndag 26 september startar arbetet med att göra Uppsala till en äldrevänligare stad. Utanför resecentrum kommer kommunalrådet Erik Pelling (S), äldrenämndens ordförande Monica Östman (S) och tjänstemän från äldreförvaltningen att genomföra ett rådslag med äldre personer, 14.00–16.00.

Under rådslaget får personer som är 60 år och äldre svara på frågor om vad de tycker om Uppsala och vad de anser kan utvecklas i kommunen.

Ytterligare 15 rådslag ska genomföras under vecka 39 och 40 på olika platser runt om i kommunen.

Svaren som kommer in blir en del av den så kallade baslinjemätningen som följer WHO:s riktlinjer för äldrevänliga städer. Rådslaget fortsätter med rundabordssamtal som ska genomföras senare i höst.

– Vi vill ha en bred dialog med så många som möjligt eftersom det handlar om äldres delaktighet i samhällsplaneringen. Äldre ska kunna leva ett gott liv med bibehållen hälsa och oberoende, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

I augusti blev Uppsala medlem i WHO:s nätverk äldrevänliga städer. Därmed tog kommunen på sig ansvaret att ta fram en socialt och ekonomiskt hållbar strategi för äldrefrågor och göra det till en angelägenhet för hela Uppsala.

Därför kommer kommunen även att hålla ett internt rådslag där alla förvaltningar ska ange hur de ligger till i förhållande till målen inom WHO:s åtta fokusområden. Målen gäller tillgänglighet, transporter, boende, gemenskap och fritidsverksamhet, social inkludering (åldersdiskriminering), medborgerligt deltagande och inflytande, information och kommunikation samt vård, omsorg och service.

Dessutom ska en bred samverkan ske med andra myndigheter och civilsamhället, från ideella organisationer till näringsliv.

Alla synpunkter som samlas in blir en del av underlaget till den treåriga handlingsplan som ska tas fram.

Post Comment