Uppsala Kommun

Projektet planskilda korsningar i centrala Uppsala försenas

Projektet planskilda korsningar i centrala Uppsala försenas

Plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan ska i ett samarbete mellan Trafikverket och Uppsala kommun byggas om till planskilda korsningar. Framkomligheten ska bli säkrare och effektivare för såväl gående som cyklister och bilister. Projektet har emellertid visat sig vara mer komplicerat än man först trodde och kan därför påbörjas tidigast 2019.

Ombyggnationen innebär en stor förändring av centrala Uppsalas stadsmiljö och kommer att orsaka störningar under byggtiden. Bland annat behöver järnvägen höjas mellan 30 och 80 centimeter på den kilometerlånga sträckan mellan Vaksalagatan och Skolgatan. Ett så omfattande projekt innebär att Trafikverket och kommunen behöver ta ställning till en rad komplicerade frågor som bland annat rör buller, siktlinjer i staden och grundvattennivåer. Trafikverket och Uppsala kommun har därför kommit överens om att en fördjupad utredning är nödvändig innan projektet kan börja genomföras, vilket tidigast blir år 2019.

– Vi behöver hitta hållbara lösningar och projektet behöver dessutom samordnas med andra byggprojekt i området kring S:t Persgatan och S:t Olofsgatan, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park och natur.

När allt är klart ska järnvägen gå på broar över gatorna. Bilister, cyklister och gående kommer att passera under järnvägsbroarna. Längs Järnvägspromenaden ska gång- och cykeltrafiken gå på broar över gatorna. Allt för att göra det tryggt och smidigt att ta sig fram för både gående, cyklande och bilister. Bullret kommer att minska samtidigt som utsläpp av bilavgaser minskar i centrala Uppsala när bilisterna inte längre behöver stanna och vänta på att tåg ska passera. Även på östra sidan av järnvägen kommer en gång- och cykelbana att byggas mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan.

Uppsala kommun – pressmeddelanden

Post Comment