Uppsala Kommun

Framgångsrikt byggår i Uppsala

Framgångsrikt byggår i Uppsala

Allt fler bygglov beviljas i Uppsala och besluten fattas i snabb takt. Fram till den 23 december har kommunen beviljat bygglov för 3927 bostäder under 2016. En klar majoritet, 94 procent, av alla bygglovsbeslut fattas inom 10 veckor, vilket är 8 procentenheter bättre är 2015.

– Det är fantastiskt bra siffror. Vi ligger 900 bostäder över vår målsättning om 3 000 bostäder per år och då återstår ändå några dagar till årsskiftet, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Liksom i många andra kommuner råder bostadsbrist i Uppsala, men under de senaste åren har bostadsbyggandet kommit i gång på allvar.

För att möta de stora behoven och viljan att bygga i Uppsala har kommunens bygglovsenhet genomfört en rad förändringar. Bland annat har enheten, tack vare förändrade taxor, kunnat nyanställa ytterligare 25 personer. Dessutom har plan- och byggnadsnämnden fattat beslut om att delegera vissa beslut till bygglovsenheten. Det innebär att den som ansökt om bygglov inte alltid behöver vänta på beslut i plan- och byggnadsnämnden, som sammanträder en gång i månaden.

I år har bygglovsenheten, med tre dagar kvar på arbetsåret, beviljat 2 350 bygglov, vilket är 650 fler än 2015, och den genomsnittliga handläggningstiden per ärende har minskat från 5,1 veckor 2015 till 3,2 veckor.

– Hälften av de beviljade byggloven gäller hyresrätter, vilket är positivt. Alla har inte råd att köpa en lägenhet och det är viktigt att alla har möjlighet till ett eget hem, oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Erik Pelling.

Beredskapen för en fortsatt hög byggtakt 2017 är god. Antalet bostäder i antagna detaljplaner 2016 var 2 420 vilket gör att planreserven – bostäder som kan byggas om någon byggherre vill det- nu uppgår till ca 9000 bostäder eller motsvarande 3 års byggtakt om målet på 3000 bostäder per år ska hållas.

–Vi har så här bra siffror i år, och då har vi ännu inte beviljat bygglov för några av de stora byggprojekten i Ulleråker och Rosendal. De ska förhoppningsvis bli klara under nästa år, vilket innebär att vi fortsätter att hålla en hög byggtakt i Uppsala.

Samtidigt som byggtakten och byggloven för flerfamiljshus ökar, minskar antalet inkomna ansökningar för villor i slutet av 2016, vilket kan bero på ökade tomtpriser och ett något sämre utbud av tomter i planlagda områden.

– Att få fart på bostadsbyggandet även på Uppsalas stora landsbygd är en viktig del i arbetet för att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. I kommunens nya landsbygdsprogram som antas i kommunfullmäktige i början av 2017 sätts ett ambitiöst mål om en ständig planberedskap för 400 nya bostäder i tätorterna på landsbygden, säger Erik Pelling.

Post Comment