Uppsala Kommun

Biblioteksplan ska främja demokrati, läsning och lärande

Biblioteksplan ska främja demokrati, läsning och lärande

Kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till en ny biblioteksplan som nu skickas ut på remiss. Planen beskriver hur biblioteken ska arbeta för att främja demokrati och lärande. Den tar även upp verksamheter som är okända för många, som e-böcker och tillgång till dagstidningar från hela världen.

Arbetet med biblioteksplanen sker i bred dialog med användare, till exempel med föreningar, studieförbund samt förvaltningar och bolag inom kommunen.

– Planen är ett verktyg för att styra biblioteksutvecklingen i en tid när Uppsala växer snabbt och behoven av och förväntningarna på kommunens verksamhet ökar. Den tar för första gången ett helhetsgrepp kring biblioteksverksamheten i Uppsala kommun, både vad det gäller folkbibliotek och skolbibliotek. Jag ser fram emot den fortsatta processen när vi tar in förbättringsförslag från Uppsalaborna, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Biblioteksplanen tar även upp vikten av kommunikation för biblioteken. Den lyfter fram verksamheter som kanske är okända för många Uppsalabor, till exempel digitala tjänster som e-böcker och tillgång till dagstidningar från hela världen liksom insatser för asylsökande och nya svenskar.

– Att öka nyfikenheten för läsandet hos barn och ungdomar är viktigt för kunskapsutvecklingen. Tidigare har vi inte haft någon samordning mellan våra skol- och folkbiblioteksplaner. Det har varit en outnyttjad potential. Med den här planen kan vi redan i förskolan börja ta vara på barns nyfikenhet, säger Caroline Hoffstedt (S) ordförande i utbildningsnämnden.

Planen pekar ut riktningen framåt för bibliotekens arbete med lärande, läsande och fri åsiktsbildning. Den lyfter också fram vikten av att biblioteken samarbetar med andra, inte minst med förskolor och skolor.

– När bibliotek, förskola och skola samarbetar stärker det barns och ungas språkutveckling och lust att lära. Vid sidan av det utvecklar skolorna sina skolbibliotek, och folkbiblioteken satsar på verksamhet för barn och unga på fritiden, säger Uppsalas stadsbibliotekarie Johanna Hansson.

Både kulturnämnden och utbildningsnämnden har behandlat remissförslaget till ny Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017–2020. Biblioteksplanen ska även skickas ut på remiss till övriga nämnder, föreningsliv och andra aktörer som deltagit i dialoger kring planen under våren 2016.

Kulturförvaltningen vill ha in yttranden om biblioteksplanen senast 8 januari 2017. Nämnderna arbetar om planen efter remissomgången. Kommunfullmäktige fattar sedan beslut om biblioteksplanen.

Post Comment