Nyheter

Sveriges BNP ökade med 1,4 procent första kvartalet 2005

Under första kvartalet 2005 ökade Sveriges BNP med 1,4 procent, kalenderkorrigerad, jämfört med första kvartalet 2004. Investeringarna bidrog mest till BNP-ökningen. Säsongrensad blev BNP-ökningen 0,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2004.


Hushållens konsumtionsutgifter ökade med måttliga 0,5 procent jämfört med första kvartalet 2004. Utgifterna för livsmedel och alkoholfria drycker, som steg med 3,6 procent, bidrog med 0,4 procentenheter till konsumtionsutvecklingen. En bidragande orsak till denna ökning var att livsmedelsinköpen inför påsken i år låg i första kvartalet, mot i andra kvartalet förra året. Utgifterna för böcker, tidningar och tidskrifter minskade med knappt 8 procent och bidrog negativt till utvecklingen med 0,2 procentenheter. Svenskarnas konsumtion i utlandet steg med drygt 6 procent och bidrog till utvecklingen med 0,2 procentenheter. Utländska besökares konsumtion i Sverige ökade med drygt 16 procent och bidrog därmed negativt till konsumtionsutvecklingen med 0,5 procentenheter då den konsumtionen är en avdragspost i beräkningarna.

Offentliga konsumtionsutgifter minskade med 1,2 procent. En anledning till denna utveckling är ett minskat antal arbetade timmar under första kvartalet. De statliga konsumtionsutgifterna minskade med 1,5 procent och de kommunala med 1,1 procent. Inom kommunala myndigheter minskade primärkommunernas konsumtionsutgifter med 1,7 procent, medan landstingens ökade med 0,3 procent.

Fasta bruttoinvesteringar steg för fjärde kvartalet i följd, nu med 7,0 procent. Ökningen bidrog med 1,0 procentenhet till BNP-utvecklingen. Näringslivets investeringar höjdes med 9,2 procent under det att de offentliga investeringarna totalt drogs ned med 5,1 procent. Anledningen var framför allt kraftiga fall i statens infrastrukturinvesteringar, kommunerna däremot ökade sina investeringar med 4,8 procent. Totalt noteras en kraftig ökning av maskininvesteringar med drygt 14 procent. Även bostäder fortsatte att stiga kraftigt, nu med 14 procent. Investeringar i övriga byggnader och anläggningar minskade dock med 2,7 procent. Tillverkningsindustrins samlade investeringar steg kraftigt, drygt 16 procent.

Post Comment