​Nationalnyckeln åter i bokproduktion

Kategori:
Date: 9 februari, 2018

Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är åter i produktion efter att ArtDatabanken, SLU har fått ökat statligt anslag till Svenska artprojektet. Det ökade anslaget och regeringens nya riktlinjer gör det möjligt för ArtDatabanken att inrikta sin verksamhet på både digital och tryckt kunskapsspridning.

− Vi välkomnade beslutet när det kom och är glada att vi har regeringens förtroende. Nationalnyckeln är en viktig del i vårt uppdrag att arbeta för den biologiska mångfalden, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken.

Mer än hälften av de svenska arterna är mer eller mindre dåligt kända. Vi vet nästan ingenting om var de finns, hur de lever eller vilken roll de spelar i ekosystemen. Dessutom återstår tusentals arter att upptäcka.

Ett av Svenska artprojektets uppdrag är att ta fram, presentera och göra kunskapen om svenska arter tillgänglig. Under de senaste tre åren har den kunskapen presenterats i ArtDatabankens webbapplikation Artfakta.

– Vi vill kunna erbjuda smarta produkter som möter olika behov och gör att kunskapen om arter kan nå ut till en större målgrupp. Det tryckta bokverket och de digitala verktygen kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Lena Sundin Rådström.

Det finns ett behov av att väcka intresse och engagemang för den biologiska mångfalden hos fler. Den kunskap som finns samlad, tolkad och tillgänglig i bokverket Nationalnyckeln går att använda för den enskilde och för direkt tillämpning i naturvård och förvaltning av naturresurser. Utan baskunskapen om arterna går det inte att följa förändringar i naturen, ställa de rätta frågorna och inte heller se helheten.

Sedan tidigare har det utkommit 17 volymer och nu levererar ArtDatabanken volym 18, Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata. Den nya volymen utkommer i april.

– Förhoppningen är att vi nu även får möjlighet att arbeta långsiktigt så att vi på ett tryggt och kontinuerligt sätt ska kunna producera Nationalnyckeln, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken.

Om Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

ArtDatabanken, SLU driver sedan 2002 Svenska artprojektet. Syftet är att kartlägga och sprida information om landets arter, bland annat genom bokverket Nationalnyckeln. Projektet sker på uppdrag av regeringen, som 2014 minskade anslaget vilket medförde att ArtDatabanken upphörde med utgivningen av boken. Sedan 2014 har den information som tagits fram publicerats digitalt i ArtDatabankens webbapplikation Artfakta. I och med det ökade anslaget har ArtDatabanken återigen tagit upp arbetet med bokverket som ett kompletterande verktyg för artbestämning och kunskapsspridning.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu