SCB

Räntorna fortsätter uppåt

Den uppåtgående trend som MFI:s utlåningsräntor har följt under den senaste tiden håller i sig. Deras genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal under perioden till hushåll har ökat till 4,33 procent i januari 2007 från 4,17 månaden före, i januari 2006 låg räntan på 3,33 procent. De långa MFI räntorna på lån (med ursprunglig räntebindningstid på över 5 år) till hushållen har även de vänt uppåt från 4,64 i december 2006 till 4,74 i januari 2007.

Bostadsinstitutens utlåningsränta på nya avtal till hushåll ökade med 0,12 procentenheter från 4,04 i december till 4,16 procent i januari 2007 och jämfört med januari förra året är det en uppgång med 0,97 procentenheter. MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal för lån till icke-finansiella företag uppgick till 3,97 procent i januari 2007, vilket är en uppgång med 1,06 procentenheter från januari 2006.

Även inlåningsräntan på nya avtal totalt till hushållen från banker ökar till 1,44 procent i januari, i december låg den på 1,38 procent. Under det senaste året har inlåningsräntan ökat med 0,91 procentenheter från 0,53 procent i januari 2006.

Minskad tillväxttakt i utlåningen.

MFI:s utlåning till hushållen uppgick i slutet av januari 2007 till 1 764 miljarder SEK, vilket är en årlig tillväxttakt på 12,0 procent jämfört med 12,3 för december och 12,8 i januari 2006.
Den årliga tillväxttakten för utlåningen från MFI till hushåll för bostadsändamål har försvagats allt mer och uppgick i januari till 12,6 procent, jämfört med 14,1 procent i januari 2006. bostadsinstitutens utlåning till hushåll för bostadsändamål följer samma neråtgående trend med en årlig tillväxttakt på 12,3 procent i januari mot 13,6 procent samma period 2006. Utestående volym för lån till bostadsändamål från MFI uppgick i januari till 1 144 miljarder SEK varav bostadsinstituten stod för 1 000 miljarder SEK.

bostadsinstitutens nyutlåning till hushållen var 24 miljarder SEK i januari, en minskning från 31 miljarder SEK i december.

Hushållens in- och upplåning i MFI följer en uppåtgående trend sedan januari 2005 och har en årlig tillväxttakt på 12,6 procent, jämfört med januari förra året är det en ökning med 4,0 procentenheter, i december låg den på 15,1 procent.

Penningmängden
Utvecklingen i den årliga tillväxttakten gick åt olika håll för de båda penningmängdsmåtten M1 och M3 i januari 2007. För M1 minskade tillväxttakten till 8,7 procent från 12,2 procent i december. M1,består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten.

Utvecklingen av M3 som förutom M1 även inkluderar inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper, är fortfarande på en relativt hög nivå, 16,2 procent i januari 2007 vilket är en ökning från 15,7 procent i december. Totalt uppgick M3 till 1 791 miljarder SEK i januari och för M1 är motsvarande siffra 1 213 miljarder SEK.

Post Comment