Riksbanken

Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

2004-08-20, 07:47

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.


Mycket talar för att det finns anledning att tro på en något snabbare BNP-tillväxt i år jämfört med i maj och i juni. Detta motiverar en viss uppjustering av inflationsprognosen. Gynnsamma kostnadsförhållanden gör dock att inflationen förutses bli måttlig under de kommande åren. På ett par års sikt väntas inflationen fortfarande bli i linje med Riksbankens inflationsmål.

I den senaste inflationsrapporten var bedömningen att den internationella kon-junkturen skulle fortsätta att förstärkas i år och under de kommande två åren. Vid det penningpolitiska mötet i slutet av juni gjordes bedömningen att det möjligtvis fanns anledning att vara något mer optimistisk om den ekonomiska tillväxten i år. Nyinkommen statistik bekräftar i stort bilden från i juni och talar för att uppgången blir något starkare än beräknat i den senaste inflationsrapporten. Det högre oljepriset får visserligen en dämpande effekt på den internationella tillväxten och det har också kommit en del mindre positiva signaler från USA på senare tid. Detta uppvägs dock av att tillväxten i andra delar av världen ser ut att bli starkare än väntat.

Den internationella inflationen har samtidigt blivit något högre än väntat i den senaste inflationsrapporten. Till viss del sammanhänger detta med det oväntat höga oljepriset. En viss justering av prognosen för det internationella pristrycket under den närmaste tiden förefaller därmed motiverad. Det finns också skäl att tro att oljepriset kommer att bli högre under de närmaste åren än vad som tidigare antagits. Fortfarande bedöms dock oljepriset falla tillbaka framöver, vilket ock-så är vad prissättningen på terminsmarknaderna tyder på.

Post Comment