Nyheter

Ny modell för journalisters yrkesetik

De pressetiska reglerna för journalister fungerar inte, anser journalisten och forskaren Susanne Wigorts Yngvesson vid Uppsala universitet. Hon presenterade i sin avhandling den 19 maj en ny modell i åtta punkter för journalistisk yrkesetik.


Journalisterna skriver och rapporterar ofta tvärs emot sitt eget samvete, trots att de är yrkesmänniskor som drivs av starka ideal om sanning och rättvisa. Susanne Wigorts Yngvesson, som själv har en bakgrund som nyhetsreporter, har djupintervjuat tio journalister som jobbar med nyheter på olika dagstidningar.

– De pressetiska regler som journalisterna jobbar efter i dag är en handlingsreglerad etik som i detalj visar hur en journalist ska handla. Det är ett felaktigt sätt att tänka. Det går inte att förutse alla situationer – de ser olika ut från gång till gång. Namnpublicering kan till exempel vara rätt ena gången och fel den andra, säger Susanne Wigorts Yngvesson. – Komplexa moraliska frågor avgörs inte bäst genom ett domstolsliknande saneringssystem som finns idag, utan genom en ständigt pågående diskussion om etiska avvägningar.

Hon förespråkar istället ett moraliskt hållningssätt där begrepp som dygd och ansvar är centrala. Med de begreppen blir diskussionen mer angelägen än den som förs med den reglerade yrkesetiken som grund. Journalisters handlingar bör inte isoleras till enstaka händelser som ska bedömas för sig. Deras etik hör samman med den livsåskådning och den människosyn som de försvarar personligt och professionellt.

Den utmanande frågan till varje journalist är inte vad hon bör göra, utan hur hon bör vara, anser Susanne Wigorts Yngvesson och presenterar åtta punkter för en hållbar yrkesetik för journalister:

1. Att ha en välgrundad livsåskådning.
2. Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa.
3. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen.
4. Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar.
5. Att respektera människors värde och integritet.
6. Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt.
7. Att erkänna brister och vara öppen för försoning.
8. Att eftersträva mångfald i tolkning och uttryckssätt.

Susanne Wigorts Yngvesson
Den moraliska journalisten
ISBN: 91-554-6515-3
Abstract

Uppsala Universitet (762 nyheter, 28 evenemang)

Ytterligare information:
http://www.uu.se

Post Comment