Region Uppsala / Landstinget Uppsala Län

Landstinget säger upp avtal med vårdcentral

Landstinget har idag sagt upp ytterligare avtal med Boländernas vårdcentral.

– Vi måste värna om patientsäkerheten. Brister och misstag förekommer i alla verksamheter, men här rör det sig om omfattande brister som pågått under en längre tid. Det är allvarligt och därför vidtar vi dessa åtgärder, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Beslutet att säga upp avtalen fattades sedan landstinget vid flera tillfällen under de senaste åren påtalat brister hos vårdgivaren. Bland annat har landstinget i uppföljningar hittat allvarliga brister i faktureringsunderlagen, vilket ledde till krav på återbetalning. Verksamheten polisanmäldes för försök till bedrägeri. Hösten 2016 IVO-anmäldes verksamhetschefen, efter flera incidenter som ansågs kunna utgöra en patientsäkerhetsrisk.

Landstinget anser att vårdgivaren sammantaget väsentligen har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalen. Det avtal som funnits om läkartillsyn vid ett äldreboende har tidigare sagts upp. Dagens beslut innebär att landstinget även säger upp avtalen om vårdcentral och barnavårdscentral. Avtalen upphör att gälla den 22 december.

Patienterna kommer att informeras via brev under kommande vecka och erbjuds att lista om sig vid en annan vårdcentral.

Post Comment