Region Uppsala / Landstinget Uppsala Län

Landstinget säger ja till Svealandsregion

Landstinget i Uppsala län ställer sig positivt till indelningskommitténs förslag till en ny indelning i storregioner. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

– Bildandet av en storregion är en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Regeringen har tillsatt en kommitté, som i en utredning föreslår en ny indelning av län och landsting. Bland annat föreslås att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län ska slås samman och bilda en Svealandsregion från den 1 januari 2019.

Landstinget har nu yttrat sig till Finansdepartementet över förslaget. Landstingets sammanvägda bedömning är att det finns bärande skäl för att genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar, bland annat för hälso- och sjukvården.

– Med ett större patientunderlag kan vi ta ett samlat ansvar för hela vårdkedjan inklusive den högspecialiserade vården. Vården kommer i framtiden att behöva göra stora investeringar, som blir svåra för ett mindre landsting att klara, säger Börje Wennberg.

Genom en storregion förs ansvaret för ansvaret att leda det regionala utvecklingsarbetet över från staten till den nya regionala nivån.

– Det ger oss nya möjligheter att stärka förutsättningarna för tillväxt, forskning, utveckling och infrastruktur, säger Johan Edstav (MP), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen och ordförande i Regionförbundet.

Johan Edstav ser också storregionen som en möjlighet att utveckla och stärka demokratin.

– Vi måste hitta former för att skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och enskilda medborgare. I en storregion får vi en möjlighet att gå från indirekt valda till direkt valda beslutsorgan. Dagens gränsöverskridande beslutsformer inom till exempel sjukvård och infrastruktur kommer att i allt väsentligt ersättas av beslut i fullmäktige.

(KD) och (C) ställde sig bakom förslaget.
(M) yrkade på att ärendet skulle behandlas i landstingsfullmäktige. Detta avslogs.
(V) och (SD) reserverade sig och yrkade på att landstinget skulle ställa sig negativt till utredningens förslag.
(L) reserverade sig och yrkade på att landstinget ska föreslå att utredningen görs om och belysa andra perspektiv.
(KD) och (M) lämnade särskilda yttranden.

Post Comment