Nyheter

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Starbreeze

Aktieägarna kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, torsdagen den 25 november 2004 kl. 10.00 i Göteborgs Nations lokaler på S:t Larsgatan 7 B i Uppsala.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall
– dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken
per måndagen den 15 november 2004,
– dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress
Sysslomansgatan 7, 753 11 Uppsala, per telefon 018-12 28 00, per telefax 018-12 28 05, eller via Internet på ir@starbreeze.com senast kl. 16.00 fredagen den 19 november 2004. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 15 november 2004.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registrerings-beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorarvoden.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen med förtydligande
att också revisionsbolag kan väljas till revisor.
(se punkt A nedan)
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Övriga ärenden.
15. Avslutande av bolagsstämma.
A) Ändring av bolagsordning avseende val av revisorer (punkt
11 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen förtydligas så att
möjligheten att välja registrerat revisionsbolag framgår.

Ordinarie revisorn Leonard Daun från Pricewaterhouse Coopers valdes på ordinarie bolagsstämma 2000 på fyra år. Det innebär att valtiden för Leonard Daun går ut i samband med den kommande bolagsstämman.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2003/2004 inte lämnas.

Handlingar till stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003/2004 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 11 november 2004. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Post Comment