Nyheter

Hushållens sparande fortsatt högt 2004

Hushållens finansiella sparande uppgick till 95 miljarder kronor netto år 2004. Detta är en liten minskning jämfört med året innan.


Hushållen och dess icke-vinstdrivande organisationer placerade 231 miljarder kronor i olika finansiella tillgångar under 2004 medan de ökade sina skulder med 136 miljarder. Den enskilt största posten av det finansiella sparandet, drygt 100 miljarder kronor, placerades i olika typer av försäkringssparande. Ungefär 36 miljarder placerades i individuellt försäkringssparande och drygt 64 miljarder i kollektivt försäkringssparande, vilket ligger i nivå med motsvarande placeringar 2003, då hushållen placerade 103 miljarder i försäkringssparande. Under 2004 sparade hushållen drygt 11 miljarder i traditionellt banksparande, vilket är avsevärt lägre än 2003 då banksparandet uppgick till 32 miljarder. Under året köpte hushållen fondandelar till ett värde av knappt 23 miljarder.

Skuldökningen fortsatt hög

Hushållens skulder ökade under 2004 med 136 miljarder kronor vilket innebär att skuldökningstakten accelererat något jämfört med föregående år då skulderna ökade med 125 och 2002 med 100 miljarder. Under 2001 ökade skulderna med 100 miljarder. Den största delen av hushållens skuldökning härrör från lån i bostadsinstitut, vilka uppgick till 114 miljarder under 2004. Till detta kommer banklån på knappt 18 miljarder och övriga skulder vilka ökade 4 miljarder.

I finansräkenskapernas helårsberäkningar görs en anpassning till nationalräkenskapernas sparandeberäkningar för hushållssektorn. Eftersom det finansiella sparandet då beräknas utifrån två olika och av varandra oberoende sätt för hushållssektorn, uppstår diskrepanser mellan de reala och finansiella beräkningarna av hushållssparandet. Differensen mellan finans- och nationalräkenskaperna justeras i posten ”övriga finansiella tillgångar” i finansräkenskaperna så att det finansiella nettot överensstämmer. För år 2004 blev diskrepansen 81 miljarder – att jämföra med 46 miljarder år 2003.

Förmögenheten ökar …

Hushållens finansiella nettoförmögenhet uppgick till 2 581 miljarder kronor vid utgången av 2004. Detta är en ökning jämfört med föregående år då nettoförmögenheten uppgick till 2 282 miljarder. Ökningen av förmögenheten beror dels på det höga sparandet men också på att börserna, mot vilka hushållen är starkt exponerade, steg under 2004. Värdeökningen på aktier och fondandelar bidrog med 117 miljarder. De finansiella tillgångarna uppgick vid utgången av 2004 till 4 203 miljarder vilket är en ökning jämfört med nivån 2003 som uppgick till 3 765.

… och skuldkvoten likaså

Hushållens skulder uppgick vid slutet av 2004 till 1 621 miljarder kronor. Den största delen av skulderna består av lån från bostadsinstitut, 973 miljarder, följt av banklån, 315 miljarder samt studielån på 170 miljarder kronor.
Hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst uppgick till 124 procent 2004 jämfört med 117 procent i slutet av 2003, och 110 procent 2002. Det har skett en kontinuerlig uppgång av skuldkvoten under de senaste åren men det är fortfarande en bit kvar till toppnivåerna från slutet av 1980-talet då den uppgick till 135 procent.

SCB (201 nyheter)

Ytterligare information:
http://www.scb.se

Skriven av: Uppsalanytt

Post Comment