Nyheter

Hushållens skulder växer

Hushållens skulder fortsatte under det andra kvartalet att öka i oförminskad takt och skuldökningen uppgick till 52 miljarder kronor.


Den största delen av hushållens skuldökning under kvartalet består av upplåning i bostadsinstitut vilken uppgick till 39 miljarder kronor samt upplåning på bank som var knappt 9 miljarder. Det kan noteras att upplåningen i bostadsinstitut bara tre gånger överstigit 30 miljarder under ett och samma kvartal och att andra kvartalet 2005 är den högsta iakttagna skuldökningen hittills.

Skuldernas totala värde uppgick vid kvartalets utgång till 1 703 miljarder där hushållens lån i bostadsinstitut utgjorde den största delen då de uppgick till 1 023 miljarder. Resterande skulder utgörs främst av banklån vilka uppgår till 339 miljarder och studielån hos staten vilka uppgår till 173 miljarder.

Totalt placerade hushållen tillgångar i finansiella instrument till ett värde av 61 miljarder kronor under andra kvartalet 2005. Hushållens finansiella tillgångar ökade i värde under kvartalet från 3 842 miljarder till 3 960 miljarder. Den finansiella nettoförmögenheten, det vill säga förmögenheten med hänsyn tagen till hushållens skulder, uppgick vid kvartalets utgång till 2 258 miljarder.

Sammantaget sparade hushållen 8,7 miljarder kronor under andra kvartalet 2005. Detta sparande är högre än under motsvarande kvartal 2004 då sparandet uppgick till 0,9 miljarder men lägre än sparandet under andra kvartalet 2003 då det uppgick till drygt 13 miljarder.

Post Comment