ChromoGenics offentliggör utfall i företrädesemission

Kategori:
Date: 9 mars, 2022

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av units med företrädesrätt för ChromoGenics aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 8 februari 2022 med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 20 maj 2021.

Totalt tecknades 2 410 106 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 42,4 procent av Företrädesemissionen, och 87 448 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,5 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 2 038 919 units eller 35,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. ChromoGenics tillförs därmed cirka 54,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 3 mars 2022 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 28,9 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,0 MSEK utan stöd av uniträtter. Resterande del, motsvarande cirka 24,5 MSEK, har tecknats av emissionsgaranter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Varje unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. I Företrädesemissionen emitteras 4 536 473 units bestående av 18 145 892 aktier och 18 145 892 teckningsoptioner serie 2022/2023:1. Fyra teckningsoptioner medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 13 – 27 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 februari – 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie. Detta innebär att ChromoGenics, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 16 februari 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 629 178,40 SEK till sammanlagt 7 036 697,40 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 18 145 892 till sammanlagt 35 183 487. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i ChromoGenics kommer antalet aktier att öka med ytterligare 4 536 473 till totalt 39 719 960 aktier och aktiekapitalet att öka med 907 294,60 till totalt 7 943 992,00 SEK.

Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 57,1 procent.

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 12, 2022.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten

angle-downcrossmenu