Nyheter

Cecilia Wikström (fp): ”Språkkris hotar den svenska skolan”

Den försämrade läsförmågan hos svenska barn är alarmerande, menar Cecilia Wikström (fp). Hon eftersträvar en bred politisk satsning på litteraturundervisning och skolbibliotek.


– Den försämrade läsförmågan hos svenska barn kräver nya åtgärder. Det är dags att erkänna de misstag som begåtts: att ta bort betyget i litteraturkunskap, att skära ner antalet svensktimmar och att plocka bort läslistorna ur läroplanerna. Nära varannan grundskolelev saknar god tillgång till biblioteksservice, vilket gör situationen för svenska skolelever oacceptabel. Gör vi inget kommer våra barn och ungdomar att inom kort stå inför en språkkris.

Det säger Cecilia Wikström, riksdagsledamot (fp) från Uppsala som idag deltar i Svensk biblioteksförenings debatt.

– Folkpartiet värnar om de fria boklånen och vill säkerställa ett väl utbyggt nät av bibliotek i vårt land.

– Mitt förslag om en litterär kanon är ett sätt att tydliggöra elevernas rätt att läsa de litterära verk som har särskild betydelse för vårt litterära och historiska arv. Men det är ingen universallösning. Nu måste vi också satsa resurser på lärarkåren och förstärka svenskämnets ställning i den svenska grundskolan.

– Varje elev och varje skola bör ha tillgång till ett väl fungerande bibliotek med ett rikt bokbestånd. Enligt Kulturrådet saknar 61 procent av de kommunala grundskolorna tillgång till bibliotek och endast 53 procent av grundskoleeleverna har tillgång till ett välbemannat bibliotek eller ett bibliotek som är integrerat med ett folkbibliotek. Dessa uppgifter oroar mig mycket. Vi bör nu säkerställa en vederhäftig biblioteksstrategi.

– Den statliga utgivningen av litteraturklassiker bör kombineras med att folk- och skolbiblioteken får ökade resurser att köpa in mer litteratur. Alla ska ha rätt att möta litteraturen via välutbildad personal vid bibliotek och bokbussar. Folkpartiet vill också satsa på utbyggnad av bibliotek i så kallade utanförskapsområden. För elever som inte har svenska som modersmål är svensk- och litteraturundervisningen och biblioteken särskilt viktiga, avslutar Cecilia Wikström (fp).

Post Comment