Akademiska Sjukhuset

Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska kvalitetssäkrade

Blodstamcellstransplantation blir allt vanligare som behandling vid cancersjukdomar som leukemi och lymfom, men även vid MS och vissa reumatologiska sjukdomar. Enheter på Akademiska sjukhuset som hanterar blodstamceller har fått en fyraårig ackreditering vilket borgar för en god och patientsäker vård.

– Ackrediteringen är ett kvitto på att blodstamcellstransplantationer vid Akademiska håller hög kvalitet och görs på ett patientsäkert sätt. Att vården är kvalitetssäkrad är betydelsefullt både för patienter och läkare som remitterar till oss. Det är en allt vanligare behandling. På årsbasis görs cirka 40 allogena och cirka 80 autologa transplantationer hos oss, säger Merete Adegunle, kvalitetssamordnare inom verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar och för transplantationsprogrammet.

Bakom ackrediteringen står den europeiska organisationen för blod- och benmärgstransplantation, EBMT, och internationella organisationen för cellterapi, ISCT, som tillsammans bildar en ackrediteringskommitté som heter JACIE.

Ackrediteringen omfattar medicinska behandlingar, laboratoriemässiga processer och omvårdnad av vuxna och barn i behov av allogen blodstamcellstransplantation, då blodcellerna doneras från en annan person, och vuxna och barn som donerar blodstamceller. Även verksamheten för autologa transplantationer, då egna blodstamceller används, har påverkats positivt av kvalitetssäkringsarbetet.

Enligt Merete Adegunle visar ackrediteringen att berörda enheter på Akademiska sjukhuset har ett gemensamt och välfungerade kvalitetsledningssystem som omfattar allt ifrån medicinska riktlinjer och rutinbeskrivningar för specifik omvårdnad till validering av processer för cellhantering i laboratoriemiljö.

Ackrediterade verksamheter inom blodstamcellstransplantationsprogrammet (HSCT-programmet):

Sektionen för hematologi (klinisk vård och insamling av benmärg)
Sektionen för blod- och tumörsjukdomar hos barn (klinisk vård och insamling av benmärg)
Klinisk immunologi och transfusionsmedicins patientverksamhet (insamling av blodstamceller från blodet), och vävnadslaboratoriet/stamcellslaboratorium som hanterar cellerna.
Registerdata tyder på att överlevnaden är högre för patienter som transplanterats på ackrediterade centra.

Merete Adegunle ser även fördelar för vårdpersonalen:

– Ett välfungerande kvalitetsledningssystem underlättar vårdarbetet vid blodstamcellstransplantationer som ofta är komplext. Utförandebeskrivningar/SOP, checklistor och patientinformation etcetera ger medarbetarna verktyg att kunna ge en god vård. Utmaningen nu är att bevara och fortsätta att utveckla systemet, framhåller hon.

Ackrediteringen, som gäller för fyra år, uppfyller de krav som JACIE ställer på verksamheten, vilket Socialstyrelsens vävnadsdirektiv till viss del också innehåller. Efter halva tiden sker en återrapportering om hur kvalitetssystemet fungerar.

För att ackrediteras av ska bland annat följande finnas

utförandebeskrivningar och medicinska riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av patienter och donatorer baserade på evidens
resultatanalyser som görs regelbundet
interna revisioner där följsamhet till rutinen kontrolleras och följs upp
möjlighet att spåra alla blodstamcellsprodukter
ändamålsenliga lokaler och skötsel av dessa
introduktions- och fortbildningsplan för alla nyckelpositioner inom verksamheten som bland annat läkare, sjuksköterskor, koordinatorer och kvalitetsansvariga.
ett fungerande samarbete med konsulter, remittenter och uppföljande enheter.

Post Comment