​Patienter på Akademiska mer nöjda med smärtlindring

Date: 7 september, 2017

Allt fler patienter på Akademiska sjukhuset är nöjda med sin smärtlindring. Fjolårets mätning visar att 76 procent av inneliggande patienter upplevde att de fick bra smärtbehandling, jämfört med 71 procent 2014. En förklaring anses vara införandet av smärtskattning av patienterna själva, men även timsrundor och ökade satsningar på utbildning.

– Det går åt rätt håll vilket är mycket glädjande. Medvetenheten om smärta är större bland sjuksköterskor och undersköterskor tack vare olika utbildningssatsningar de senaste åren. Smärta är en viktig del i vårt systematiska vårdkvalitetsarbete. Målet är att nio av tio patienter med smärta ska vara nöjda med den lindring de får, säger Eva Ånnhagen, vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset.

Hur väl smärtbehandlingen fungerar mäts årligen på Dagen smärta, som i år infaller 7 november. Det är en punktprevalensmätning som omfattar inneliggande patienter som själva får fylla i en enkät. Detta är nionde året som Dagen smärta genomförs på Akademiska sjukhuset och mätningen görs i samarbete mellan vårdkvalitetsavdelningen och smärtcentrum.

– Att lyssna på patienten är en viktig del i vårt arbete med personcentrerad vård. God smärtlindring påverkar hela vårdförloppet. Den som har ont blir mindre rörlig efter en operation, äter sämre, mår mer illa och löper risk för olika medicinska komplikationer som lunginflammation och blodpropp i benen, säger Eva Ånnhagen.

Enligt nationella riktlinjerska smärta hos inneliggande patienter mätas var fjärde timme, men vid akut smärta i samband med operation kan statusen behövas mätas tätare. På Akademiska ska berörda patienter regelbundet smärtskattas med hjälp av ett mätinstrument. Målsättningen är att 70 procent ska omfattas.

Runtom på sjukhuset införs nu timsrundor, att personal går in till patienter varje timme, där frågor om smärta är en naturlig del. På avdelningar som infört sådana rundor har användningen av smärtskattningsinstrumentet ökat med tio procent. För att smidigare och snabbare ringa in patienter med kronisk respektive akut smärta är en förändring på gång i patientjournalsystemet Cosmic.

Mia Berg, sjuksköterska på smärtcentrum med ansvar för sjuksköterskeutbildning, betonar vikten av att introducera smärta tidigt i utbildningen.

– Sedan cirka fyra år ingår smärta som en del i sjuksköterskeutbildningen i Uppsala redan från andra terminen och följs upp under hela utbildningen. Smärta ingår också i det kliniska utbildningsåret för nyexaminerade sjuksköterskor, som introducerades hösten 2016, berättar hon.

På initiativ av smärtansvariga sjuksköterskor skräddarsys utbildningar i smärta vid behov ute på avdelningar för all vårdpersonal. Dessutom anordnas utbildning en gång per månad på kliniskt träningscentrum. I april varje år anordnas en temadag om smärta på olika teman med föreläsningar av experter på området. Målgruppen är all vårdpersonal i Region Uppsala med intresse för frågan.

Mer information:
Eva Ånnhagen, vårdutvecklare, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 99 13 eller 070-764 91 78
e-post: eva.annhagen@akademiska.se
Mia Berg, sjuksköterska på smärtcentrum med ansvar för sjuksköterskeutbildning, tel: 018-611 98 58, e-post: mia.berg@akademiska.se
Johanna Kangas, sjuksköterska på smärtcentrum med ansvar för utbildning, tel: 018-611 44 88, e-post: johanna.kangas@akademiska.se

angle-downcrossmenu